Algemene voorwaarden

Deze website is in overeenstemming met de Wet van 6 april 2010 betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming (BS 12.04.2010)

1. Hoeve Cardinael is eigendom van Michielsens Invest cva, Stuurstraat 115a ,9120 Beveren-Waas, BE 0450.480.866, verder genoemd “Hoeve Cardinael”. Deze algemene voorwaarden zijn toepasselijk op alle gedane leveringen en op alle geleverde diensten door Hoeve Cardinael, behalve geschreven uitzonderingen en zonder afbreuk te doen aan eventuele bijzondere voorwaarden overeengekomen bij afzonderlijke overeenkomst. Zij hebben voorrang op de voorwaarden van de klant. Door de bestelling gaat de klant akkoord met deze algemene voorwaarden.

2. Een boeking komt slechts tot stand na de schriftelijke bevestiging door Hoeve Cardinael. Een begin van uitvoering geldt als bevestiging, tenzij die onder voorbehoud is gebeurd. Hoeve Cardinael neemt enkel boekingen in behandeling van personen vanaf 18 jaar. Hoeve Cardinael behoudt zich het recht voor om te allen tijde, zonder opgave van reden, een boeking te weigeren. Pas na ontvangst van een voorschot van 30% dit voorschot is de reservatie bevestigd. Het resterende bedrag dient vervolgens op onze rekening overgeschreven te worden ten laatste 1 week voor uw verblijf. Bij niet tijdige of onvolledige betaling is Hoeve Cardinael gerechtigd de overeenkomst eenzijdig te ontbinden door middel van een schrijven. De ontbindingsvergoeding is gelijk aan de totale som verschuldigd voor het verblijf.

Hoeve Cardinael wijst erop dat de klant niet beschikt over een recht om van de aankoop die verricht is via de website www.hoevecardinael.be af te zien. Daar waar krachtens artikel 47, § 1 van de Wet van 6 april 2010 betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming de consument bij elke overeenkomst op afstand over een termijn van ten minste 14 kalenderdagen beschikt waarbinnen hij de overeenkomst kan herroepen, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief, is dit verzakingsrecht evenwel niet van toepassing op aankopen gesloten via de website www.hoevecardinael.be Ingevolge het KB van 18 november 2002 worden overeenkomsten op afstand betreffende diensten voor logies, vervoer, het restaurantbedrijf en vrijetijdsbesteding immers onder bepaalde voorwaarden uitgesloten van het toepassingsgebied van de artikels 46 e.v. van de Wet van 6 april 2010 betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming. Deze uitzondering voor de toeristische sector werd ingegeven voor de specificiteit van de in deze sector geleverde diensten en is in overeenstemming met de Europese richtlijn betreffende de verkoop op afstand, die eveneens een uitzondering voorziet voor diensten betreffende logies, vervoer, het restaurantbedrijf en de vrijetijdsbesteding.

3. Elke annulering van een boeking moet schriftelijk gebeuren. Ze is slechts geldig mits een schriftelijke aanvaarding door Hoeve Cardinael. In geval van annulering is er een forfaitaire vergoeding verschuldigd van 50 % van de prijs van de boeking in geval deze annulering meer dan 4 weken voor de aanvang van het verblijf. In geval de annulering minder dan 4 weken plaatsvindt voor de aanvang van het verblijf dient de totale som verschuldigd voor het verblijf betaald te worden. Bij voortijdige beëindiging van het verblijf is de volledige som verschuldigd voor het verblijf verschuldigd.

4. Indien u na de totstandkoming van de boeking uw boeking wenst te wijzigen, is Hoeve Cardinael niet verplicht daaraan te voldoen. Indien u uw boeking verandert in een goedkopere accommodatie of goedkopere periode worden u 50,00 € wijzigingskosten aangerekend.

5. Prijzen zijn inclusief Belgische BTW tenzij anders vermeld. De prijzen op www.hoevecardinael.be kunnen eventueel verschillen van de effectief geldende prijs op het ogenblik van de boeking. Aangezien in de prijs een aantal elementen zijn opgenomen zoals bv. de energiekosten, behoudt Hoeve Cardinael zich het recht voor de prijzen te wijzigen en/of een toeslag in rekening te brengen.

Eventuele verzekeringskosten zijn steeds voor rekening van de klant, tenzij uitdrukkelijk anders werd overeengekomen.

Bij promoties zijn de verschillende kortingen niet cumuleerbaar tenzij expliciet vermeld.

6. Alle gasten dienen zich te houden aan de door Hoeve Cardinael vastgestelde regels, waaronder het huishoudelijk reglement. Overtreding van het huishoudelijk reglement kan verwijdering van het domein tot gevolg hebben, zonder dat terugbetaling van of een gedeelte daarvan plaatsvindt.

7. Overmacht aan de zijde van Hoeve Cardinael bestaat indien de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk, al dan niet tijdelijk wordt verhinderd door omstandigheden gelegen buiten de wil van Hoeve Cardinael, daaronder mede begrepen, oorlogsgevaar, personeelsstakingen, blokkades, brand, overstromingen en andere storingen en/of gebeurtenissen.

8. Hoeve Cardinael aanvaardt geen aansprakelijkheid voor :

  • Diefstal, verlies of schade, van welke aard ook, tijdens of als gevolg van het verblijf
  • Het onklaar geraken of buitenwerking stellen van technische apparatuur en het uitvallen of sluiten van voorzieningen op het domein.

Elge gebruiker van de appartementen/units zijn hoofdelijk aansprakelijk voor alle verlies en/of schade die voor Hoeve Cardinael of een derde zal ontstaan als direct of indirect gevolg van hun verblijf, ongeacht dit werd veroorzaakt door handelen of nalaten van henzelf dan wel van derden die zich door hun toedoen op het domein bevinden alsmede van alle schade die veroorzaakt is door enig dier en/of zaak die zij onder zich hebben.

Er wordt een waarborg gevraagd van 100 EUR. Deze waarborg is betaalbaar bij het afsluiten van de overeenkomst.

Eindschoonmaak (verplicht) aan 45 €. Bij onjuist gebruik of onjuist achterlaten van de accommodatie kunnen aanvullende (schoonmaak)kosten worden aangerekend.

Het huishoudelijk reglement maakt integraal deel uit van deze algemene voorwaarden.

9. In geval van betwisting zijn enkel de rechtbanken van Antwerpen en bij bevoegdheid van de Vrederechter is het Vredegerecht van het vijfde kanton van Antwerpen bevoegd. Het Belgisch recht is steeds van toepassing.